Audi Logo

Environmentálna koncepcia

Pri všetkých našich produktoch a riešeniach mobility sa usilujeme o minimalizáciu dopadov na životné prostredie - od získavania surovín až po koniec životnosti - aby ekosystémy zostali nedotknuté a bol vytvorený pozitívny vplyv na spoločnosť.

Dodržiavanie environmentálnych predpisov, štandardov a dobrovoľných záväzkov, ktoré sme prijali, je základným predpokladom nášho konania.

Zameranie na štyri prioritné oblasti aktivít:

Hlásime sa k Parížskej dohode o ochrane klímy a jej cieľu dosiahnuť 2°. Je naším zámerom, stať sa do roku 2050 CO2 neutrálnou spoločnosťou.

Do roku 2025 plánujeme dosiahnuť redukciu emisií skleníkových plynov pri osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách v priebehu ich životného cyklu o 30% v porovnaní s rokom 2015. Počas celého životného cyklu prispievame aktívne k prechodu na obnoviteľné energie.

Naším zámerom je maximalizovať efektívnosť zdrojov a podporovať prístupy obehového hospodárstva v oblasti materiálov, energie a vody.

Do roku 2025 plánujeme dosiahnuť redukciu environmentálnych externalít súvisiacich s výrobou (CO2, energia, voda, odpad, prchavé organické zlúčeniny) v porovnaní s rokom 2010 o 45% na vozidlo.

Posúvame vpred elektromobilitu, čím prispievame k zlepšeniu miestnej kvality ovzdušia.

Do roku 2025 sa bude podiel elektrických vozidiel s batériami na modelovom portfóliu pohybovať medzi 20 a25%. Do roku 2030 narastie e-podiel v našom vozovom parku nových vozidiel v Európe a Číne minimálne na 40%.

Čo sa týka integrity, chceme sa stať vzorom modernej, transparentnej a úspešnej spoločnosti, zavedieme a budeme kontrolovať efektívne systémy riadenia , ktoré budú pokrývať environmentálne následky našich riešení pre mobilitu počas všetkých fáz ich životného cyklu.

 

Volkswagen prijal novú environmentálnu koncepciu koncernu "goTOzero"

Wolfsburg, 10. júl 2019 - Koncern Volkswagen spája všetky opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia do novej "goTOzero" -environmentálnej koncepcie koncernu. Člen predstavenstva koncernu zodpovedný za oblasť ochrany životného prostredia Oliver Blume k tomu hovorí: "Novou environmen-tálnou koncepciou koncernu dávame sebe a svojim zainteresovaným stranám jasnú orientáciu. Naše snahy o širšiu ochranu životného prostredia sa dotýkajú celého výrobného cyklu od vývoja cez produkciu a prevádzku až po neskoršiu recykláciu našich vozidiel. Okrem toho zapájame aj našich dodávateľov. Iba spolu môžeme dosiahnuť naše ciele."

Koncepciou "goTOzero" učinil Volkswagen v rámci svojej koncernovej stratégie "TOGETHER - Strategie 2025+" ďalší dôležitý krok smerom k podnikaniu komplexne orientovanému na trvalú udržateľnosť. Environmentálna koncepcia koncernu pozostáva zo štyroch oblastí aktivít - klimatické zmeny, zdroje, kvalita ovzdušia a compliance v oblasti životného prostredia a poskytuje strategickú orientáciu pre početné environmentálne programy na úrovni koncernu a jednotlivých značiek. "goTOzero" pritom programovo predstavuje, čo najmenej zaťažujúci a vyvážený spôsob hospodárenia bez emisií CO2, ktorý si Volkswagen stanovil za cieľ do roku 2050 v rámci celého koncernu.

Environmentálna koncepcia

V environmentálnej koncepcii sa doslova uvádza: "Pri všetkých našich produktoch a riešeniach mobility sa usilujeme o minimalizáciu dopadov na životné prostredie - od získavania surovín až po koniec životnosti - aby ekosystémy zostali nedotknuté a bol vytvorený pozitívny vplyv na spoločnosť. Dodržiavanie environmentálnych predpisov, štandardov a dobrovoľných záväzkov, ktoré sme prijali, je základným predpokladom nášho konania."

Oblasti aktivít

Koncern Volkswagen sa sústreďuje vo svojej koncepcii  goTOzero" na štyri ťažiskové oblasti aktivít:

1.  Klimatické zmeny: Volkswagen sa zaväzuje dodržiavať Parížsku dohodu OSN o zmene klímy. Cieľom je, stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Už do roku 2025 by mali poklesnúť emisie skleníkových plynov pri osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách počas celého životného cyklu o 3O percent v porovnaní s rokom 2015. Okrem toho bude spoločnosť aktívne posúvať dopredu prechod na obnoviteľné zdroje energie pozdĺž celého životného cyklu.

2.  Zdroje: Volkswagen bude naďalej zdokonaľovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prístupy v oblasti opätovného zhodnocovania a recyklácie materiálov, energie a vody. Očakáva sa, že do roku 2025 sa emisie CO2 z výroby, energie, vody, odpadu a prchavých organických zlúčenín znížia o 45 percent na vozidlo v porovnaní s rokom 2010.

3.  Kvalita ovzdušia: Volkswagen posúva dopredu elektromobilitu vo všetkých oblastiach, čím prispieva k miestnemu zlepšeniu ovzdušia. Do roku 2025 bude podiel vozidiel s elektrických vozidiel s batériami (BEV) v modelovom portfóliu medzi 20 a 25 percentami. Do roku 2030 by mal podiel BEV v novom vozovom parku v Európe a v Číne vzrásť minimálne na 40 percent.

4.  Compliance v oblasti životného prostredia: Volkswagen sa chce z hľadiska integrity stať vzorom moderného, transparentného a úspešného podniku, preto v koncerne zavádza a kontroluje efektívne systémy riadenia, ktoré pokrývajú dopady jeho riešení mobility na životné prostredie v priebehu všetkých fáz ich životného cyklu.

Environmentálna politika

Spoločnosť okrem toho formulovala pre svoje postupy prijímania rozhodnutí, týkajúcich sa životného prostredia, ako aj pre riadenie projektov a svoje správanie v ochrane životného prostredia environmentálnu politiku, ktorá definuje zásady pre päť ústredných bodov: konanie vedenia, compliance, ochrana životného prostredia, spolupráca so záujmovými skupinami a kontinuálne zlepšovanie.

Ciele

Do roku 2050 sa chce celý koncern Volkswagen stať bilančne CO2-neutrálnym. Do roku 2025 chce spoločnosť redukovať uhlíkovú stopu svojho vozového parku v celom jeho životnom cykle o 30 percent v porovnaní s rokom 2015. Pri výrobe vozidiel dôjde do roku 2025 k zníženiu odpadu, odpadových vôd, CO2, spotreby energie a prchavých uhľovodíkov na jedno vozidlo o 45 percent v porovnaní s rokom 2010.

Do roku 2023 chce koncern investovať okolo 30 miliárd eúr do elektromobility a do roku 2028 chce priniesť na trh viac ako 70 nových e-modelov. Okrem toho sa koncern angažuje na budovaní infraštruktúry nabíjacích staníc a už dnes ponúka svojim zákazníkom a spotrebiteľom elektrinu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom svojej spoločnosti Elli Volkswagen.