Audi Logo

Podmienky Predĺženej záruky Audi

Pokiaľ má vaše vozidlo Predĺženú záruku Audi, nemusíte si nič odriekať - ba práve naopak. Ako zvolená zvláštna výbava predstavuje ďalekosiahlu garanciu výrobcu Audi. Výhody Predĺženej záruky Audi:

Lepšie zaistenie rizika a väčšia kontrola nákladov Efektívna ochrana proti mnohým neočakávaným nákladom na opravy a tým väčšia kontrola nákladov.

Dlhodobé udržanie kvality Vďaka vykonaniu všetkých servisných prác predpísaných spoločnosťou AUDI AG.

Zvyšovanie atraktivity vozidla V prípade ďalšieho predaja, pretože Predĺžená záruka Audi s daným vozidlom automaticky prechádza na ďalšieho majiteľa.

Podmienky Predĺženej záruky Audi - nadväzujúcej na štandardnú záruku výrobcu na nové vozidlá spoločnosti AUDI AG.

 1. AUDI AG ponúka svojim zákazníkom, okrem dvojročnej záruky výrobcu na nové vozidlá v prípade záujmu možnosť pri objednaní vášho nového vozidla zakúpiť u autorizovaného predajcu zn. Audi produkt "Predĺžená záruka Audi".
 2. Predĺžená záruka Audi nadväzuje bezprostredne na 24-mesačnú štandardnú (zmluvnú) záruku výrobcu. Opravy porúch poskytované v rámci Predĺženej záruky Audi zodpovedajú opravám plynúcim zo záruky výrobcu Audi. Predĺžená záruka Audi nezahŕňa predĺženie záručnej doby na kvalitu laku vozidla a na prehrdzavenie karosérie vozidla.
 3. AUDI AG garantuje v rámci Predĺženej záruky Audi odstránenie porúch na vozidle, spôsobených vadou materiálu a montáže vo výrobe, a to opravou alebo výmenou vadného dielu alebo súčiastky. Rozhodujúci pre posúdenie existencie takejto poruchy je technický stav porovnateľných typov vozidiel bežný v automobilovom priemysle v čase predaja vozidla prvému zákazníkovi, resp. pri registrácií vozidla podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastala skôr.
 4. Predĺženú záruku Audi je možné nadobudnúť pre každý model vozidla Audi vždy pri kúpe nového vozidla Audi u autorizovaného partnera Audi.
 5. Predĺženú záruku Audi ponúkame v jednom z piatich variantov, z ktorých je možné zvoliť si kombináciu doby jej trvania a maximálneho počtu najazdených kilometrov v nadväznosti na štandardnú záruku. Maximálny počet najazdených kilometrov sa počíta vždy od dátumu prvej registrácie vozidla v systéme výrobcu Audi. > Dĺžka Predĺženej záruky Audi: 1 rok / Max. počet najazdených km: 90 000 km > Dĺžka Predĺženej záruky Audi: 1 rok / Max. počet najazdených km: 120 000 km > Dĺžka Predĺženej záruky Audi: 1 rok / Max. počet najazdených km: 150 000 km > Dĺžka Predĺženej záruky Audi: 2 roky / Max. počet najazdených km: 120 000 km > Dĺžka Predĺženej záruky Audi: 3 roky / Max. počet najazdených km: 150 000 km Po uzatvorení kúpnej zmluvy s Predĺženou zárukou Audi už nie je možné dodatočne meniť zvolený variant Predĺženej záruky Audi.
 6. Zvolená doba trvania Predĺženej záruky Audi začína plynúť bezprostredne v nadväznosti na 24-mesačnú štandardnú (zákonnú) záruku na vozidlo.
 7. Predĺžená záruka Audi skončí momentom uplynutia dohodnutej doby trvania alebo dosiahnutím maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.
 8. V priebehu trvania Predĺženej záruky Audi odporúčame vykonať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou Audi AG pre daný model vozidla výhradne u autorizovaného servisného partnera Audi alebo u servisného partnera, ktorý dokáže vykonať príslušné opravy alebo údržbárske práce správnym spôsobom, a ktorý súčasne nepoužíva nekvalitné náhradné diely. Opravy a údržby vykonané nesprávnym spôsobom alebo použitím nekvalitných náhradných dielov môžu viesť k porušeniu podmienok pre uplatnenie si nárokov na opravu v rámci Predĺženej záruky Audi.
 9. Porucha alebo chyba, na ktorú sa táto Predĺžená záruka Audi vzťahuje, bude odstránená prostredníctvom autorizovaného partnera Audi. Autorizovaný partner Audi vykonávajúci opravu môže podľa vlastného uváženia chybný diel alebo súčiastku opraviť alebo vymeniť. Ďalšie nároky z Predĺženej záruky Audi (napr. nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla ani zľavu z kúpnej ceny) nevznikajú.
 10. Pre uplatnenie práv plynúcich z tejto Predĺženej záruky Audi platí: a) Nároky plynúce z Predĺženej záruky Audi možno uplatňovať výhradne u autorizovaného servisného partnera Audi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku. b) Pri uplatnení práv z Predĺženej záruky Audi musia byť vykonané všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou AUDI AG pre daný model vozidla (viď ods. 8). c) Vymenené náhradné diely demontované z vozidla sa stávajú vlastníctvom spoločnosti AUDI AG. d) Na diely montované, lakované alebo opravované v rámci Predĺženej záruky sa poskytuje záruka do uplynutia doby Predĺženej záruky Audi na vozidlo. e) Pokiaľ sa vozidlo stane kvôli poruche, na ktorú sa vzťahuje Predĺžená záruka Audi, neschopné prevádzky, zaväzuje sa majiteľ vozidla, na ktoré sa vzťahuje Predĺžená záruka Audi, spojiť s najbližším autorizovaným servisným partnerom Audi. Tento servis rozhodne, či sa potrebné práce vykonajú priamo na mieste alebo v jeho prevádzke. Možné nároky plynúce z tzv. "Garancie mobility" zostávajú týmto nedotknuté.
 11. Predĺžená záruka Audi sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku: a) nedodržania technických a iných predpisov o zaobchádzaní s vozidlom; b) neprimeraných zaobchádzaním s vozidlom v rozpore s jeho účelom; c) havárie či iného poškodenia vozidla; d) neodbornej a výrobcom nepovolenej manipulácie s vozidlom a jeho nedovolenej modifikácie, dodatočnej montáže príslušenstva a doplnkov; e) nepoužívania náplní, hmôt a prostriedkov predpísaných výrobcom;  f) dovybavenia a prevybavenia vozidla nesériovými zabezpečovacími zariadeniami.
 12. Z Predĺženej záruky je ďalej vylúčené: a) bežná údržba a pravidelné nastavenia a kontroly (napr. prevádzkové náplne, olejové, vzduchové a palivové filtre); b) prirodzené opotrebenie v dôsledku obvyklého používania vozidla (napr. brzdové segmenty, obloženie spojky, klinový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy, gumové manžety, gumičky stieračov, žiarovky); c) škody spôsobené prírodnými javmi a vonkajším prostredím (napr. krupobitím alebo záplavami); d) výmena a oprava poškodených skiel vozidla, pneumatík a diskov, vyvažovanie kolies a geometria; e) opravy a škody spojené s dlhším odstavením a neskorším uvedením vozidla do prevádzky (napr. akumulátor, pneumatiky); f) poškodenie laku karosérie zapríčinené vplyvom životného prostredia(napr. atmosférické, mechanické, chemické, živočíšne alebo rastlinné znečistenie)
 13. Iné ako tu uvedené nároky z Predĺženej záruky Audi nevznikajú, najmä do Predĺženej záruky Audi nespadajú nároky na náhradu škody, na pristavenie náhradného vozidla po dobu opravy ani nároky na akékoľvek odškodnenie.

Predĺžená záruka Audi nijako neovplyvní uplatnenie nárokov neupravených v týchto Podmienkach Predĺženej záruky Audi vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.