Audi Logo

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe paliva

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek VW a AUDI, je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby.

U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení sú:

  • Meno a adresa objednávateľa, telef. číslo (ak ho uvediete)
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • Kópia OEV k vozidlu - ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva

(možno použiť priložené tlačivo - Objednávka potvrdenia emisných noriem a potvrdenia o spotrebe paliva) Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o. úsek servis - technika Vajnorská 160 831 04 Bratislava