Audi Logo

Podmienky uplatnenia

Garancia mobility Audi

Garancia mobility sa vzťahuje len na tie vozidlá, ktoré nie sú schopné sa ďalej pohybovať svojou motorickou silou. Služby v rámci Garancie mobility sa vzťahujú na všetky vozidlá Audi, ktoré majú vykonanú minimálne poslednú servisnú prehliadku s Garanciou mobility. Pri vozidlách, ktoré pochádzajú z iných krajín, sa môžu vyskytnúť odchýlky v garancii platné pre danú krajinu.

Vylúčené z Garancie mobility sú poruchy, ktoré vznikli zámerným, prípadne hrubo nedbanlivým konaním vlastníka vozidla, vodiča vozidla alebo niektorého zo spolucestujúcich. Ďalej je vylúčené vedomé poškodenie vozidla, poškodenie vzniknuté v súvislosti s dopravnou nehodou (odťah vozidla v prípade nehody do autorizovaného servisu Audi je bezplatný za podmienky, že oprava haváriou poškodeného vozidla bude vykonaná v tomto autorizovanom servise), poškodenie vzniknuté účasťou na športových podujatiach, vojenských manévroch, nasadením pri katastrofách alebo podobných udalostiach. Rovnako sú vylúčené poruchy, ktoré vznikli následkom vojnových udalostí, vnútorných nepokojov v krajine, následkom zemetrasenia alebo iných prírodných javov.

Garancia mobility neplatí, ak servisné práce na vozidle neboli riadne vykonané v autorizovanom servise Audi a neboli dodržané odporúčania autorizovaného servisu Audi. Garancia mobility neplatí ani v prípade, ak na vozidle boli vykonané neodborné zásahy vo výrobcom / importérom neautorizovanom servise alebo ak boli použité diely, ktoré neboli schválené výrobcom vozidla.

Garancia neplatí ani v prípade, ak technické nedostatky na vozidle, majiteľovi vozidla známe, neboli bezprostredne odstránené v autorizovanom servise Audi, resp. ak majiteľ o ich odstránenie v príslušnom autorizovanom servise Audi nepožiadal.