Audi Logo

Opatrenie na budovanie dôvery

 1. Čo je Opatrenie na budovanie dôvery koncernu Volkswagen? Opatrením na budovanie dôvery koncern Volkswagen informuje svojich zákazníkov, že zváži akékoľvek sťažnosti, ktoré vznikli v dôsledku vykonania technických opatrení na vozidlách so vznetovými motormi typu EA189 a reklamácie, ktoré sa týkajú určitých súčiastok motora a systému na úpravu výfukových plynov. Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje po dobu 24 mesiacov od dátumu, kedy sa na vozidle vykonali technické opatrenia, a iba pre vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery (podľa toho, čo nastane skôr). Koncern Volkswagen vždy tvrdil, že vykonanie technického opatrenia nemá nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora, alebo ani na životnosť motora a jeho súčiastok. Všetky údaje týkajúce sa typového schválenia pre vozidlo zostanú naďalej platné.  Úrady štátnej správy výslovne potvrdili, že regulačné požiadavky sú splnené. Potvrdenie platí aj pre požiadavky na životnosť systémov kontroly emisií.  Poskytnutie Opatrenia na budovanie dôvery nemá na toto stanovisko vplyv. Vďaka Opatreniu na budovanie dôvery koncern Volkswagen vysiela jasný signál, že aktualizácia softvéru nemá žiadny negatívny vplyv na životnosť vozidla. Toto opatrenie by malo slúžiť na posilnenie dôvery zákazníkov v technické opatrenia a malo by povzbudiť ďalších zákazníkov, aby si nechali aktualizovať softvér svojich vozidiel. Zákazníci môžu čoskoro získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu Opatrenia na budovanie dôvery od všetkých autorizovaných servisných partnerov a dielní pre príslušnú značku automobilov.
 2. Ktoré značky ponúkajú Opatrenie na budovanie dôvery a ktorých modelov sa to týka? Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetky modely Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda a Volkswagen Úžitkové vozidlá so vznetovými motormi typu EA189, na ktorých už boli vykonané technické opatrenia.
 3. Komu sa ponúka Opatrenie na budovanie dôvery? Opatrenie na budovanie dôvery bude ponúknuté všetkým zákazníkom koncernu Volkswagen, ktorých vozidlá sú vybavené vznetovým motorom typu EA189 a majú aktualizovaný softvér svojich vozidiel ako súčasť servisných opatrení 23R7, 23Q7 alebo 23S1 v súvislosti so vznetovými motormi. Vzťahuje sa len na vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery. Aby boli zákazníci spôsobilí, musia predložiť dôkaz o tom, že všetky servisné práce odporúčané výrobcom boli dokončené (čiže vozidlá majú kompletnú servisnú históriu). Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje aj na všetkých zákazníkov, ktorým na vozidlách bolo už vykonané technické opatrenie od dátumu ich prihlásenia do evidencie (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky Opatrenia na budovanie dôvery). Opatrenie na budovanie dôvery je spojené s identifikačným číslom vozidla (VIN) a bude platné aj pre nového majiteľa, ak sa vozidlo predáva v rámci 24-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahujú kritériá požiadaviek. Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje na celom svete s výnimkou Spojených štátov amerických, Kanady a Južnej Kórey, ktoré podliehajú iným predpisom.
 4. Ktoré súčiastky vozidla sú zahrnuté v Opatrení na budovanie dôvery? Opatrenie na budovanie dôvery pokrýva celkovo 11 súčiastok systému recirkulácie spalín, vstrekovania paliva a  systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielu tlakov, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia. Zavedením Opatrenia na budovanie dôvery sa nemení stanovisko koncernu Volkswagen, že vykonané technické opatrenia nemajú žiadny negatívny vplyv na životnosť motora a jeho súčiastok. Úrady štátnej správy potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora.
 5. Aké sú podmienky Opatrenia na budovanie dôvery? Okrem uvedených podmienok:
  1. Opatrenie na budovanie dôvery
   • môže byť vykonané, posúdené a použité iba u autorizovaného servisného partnera,
   • vzťahuje sa len na reklamácie použitých materiálov a prác vykonaných na nasledujúcich súčiastkach systému recirkulácie spalín, systému vstrekovania paliva a systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielov tlaku, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia,
   • nepokrýva však poskytnutie náhradného vozidla, peňažné náklady, poškodenia atď.
  2. za predpokladu, že
   • dotknuté vozidlo s motorom EA 189 sa zúčastnilo niektorého zo servisných opatrení 23R7, 23Q7, 23S1,
   • bola správne vykonávaná starostlivosť o vozidlo v súlade so servisnými plánmi a boli vykonané všetky akcie a servisné opatrenia podľa požiadaviek koncernu Volkswagen
  3. a za predpokladu, že nenastal žiadny z nasledujúcich prípadov:
   • prípady prirodzeného opotrebovania, t.j. poškodenie vozidla opotrebovaním,
   • majiteľ alebo neautorizovaný servisný partner alebo dielňa vykonali opravu alebo údržbu vozidla neodborne (napr. použili sa neoriginálne dielce a pod.),
   • pokyny na prevádzku, ošetrenie a starostlivosť o vozidlo, uvedené napr. v Návode na použitie, neboli dodržané,
   • vozidlo má poškodenia, ktoré sú predmetom reklamácie, vyvolané treťou stranou alebo vonkajšími vplyvmi, ako sú nehoda, búrka/krupobitie, záplava a pod.,
   • akékoľvek reklamácie týkajúce sa filtra pevných častíc súvisiace s množstvom popola,
   • do vozidla boli zabudované nové doplnky alebo vozidlo bolo zmenené neoprávneným spôsobom, napr. (čipový) tuning,
   • vozidlo bolo nesprávne prevádzkované, napr. používalo sa pre motoristické súťaže alebo bolo preťažované,
   • držiteľ vozidla neoznámil reklamáciu v primeranom časovom rámci,
   • držiteľ vozidla neposkytol servisnému partnerovi koncernu Volkswagen príležitosť zaoberať sa týmto problémom v primeranom časovom rámci.