Audi Logo

Otázky a odpovede

Pre vozidlá, ktorých sa týka tento problém vyvinula spoločnosť Audi riešenia a informácie vám obratom pošle poštou, hneď ako bude možné urobiť na vašom vozidle servisné opatrenia.

Áno, všetky predmetné vozidlá sú po technickej stránke bezpečné a pojazdné.

Váš Audi predajca sa s vami čo najskôr skontaktuje, aby vás informoval o opatreniach. V prípade, že nemáte kontakt na žiadneho predajcu Audi, použite, prosím, kontakt na tejto webovej stránke.

Audi intenzívne pracuje na tom, aby pomocou technických opatrení odstránilo odchýlky - bezplatne pre našich zákazníkov.

Spoločnosť Audi vás bude informovať o prípadných technických opatreniach.

Podľa konštatovania úradov sa od legislatívnych požiadaviek líšia emisie oxidu dusíka v testovacom cykle na dynamometri (optimalizovaný pre testovanie) na rozdiel od bežnej prevádzky.

Nové vozidlá koncernu Volkswagen s naftovým pohonom podľa normy EU6 predávané v Európskej únii spĺňajú legislatívne požiadavky a normy o ochrane životného prostredia.

Nie. Benzínových motorov sa NOx emisný problém netýka, pretože systém riadenia emisií benzínových motorov je úplne odlišný od naftových motorov. Z toho vyplýva, že benzínové motory nie sú dotknuté prepínaním režimov.

Opatrenie je zaznamenané v elektronickej histórii vozidla, ku ktorej má prístup každý zmluvný partner. Technické opatrenie bude tiež zadokumentované v servisnom pláne vozidla.

Áno, informovaní sú všetci partneri u nás aj v európskych krajinách.

Áno, náklady hradí spoločnosť Audi.

Áno, ale vykonané opatrenia sa môžu líšiť s ohľadom na model a motor.

Opatrením na budovanie dôvery koncern Volkswagen informuje svojich zákazníkov, že zváži akékoľvek sťažnosti, ktoré vznikli v dôsledku vykonania technických opatrení na vozidlách so vznetovými motormi typu EA189 a reklamácie, ktoré sa týkajú určitých súčiastok motora a systému na úpravu výfukových plynov. Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje po dobu 24 mesiacov od dátumu, kedy sa na vozidle vykonali technické opatrenia, a iba pre vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery (podľa toho, čo nastane skôr).

Koncern Volkswagen vždy tvrdil, že vykonanie technického opatrenia nemá nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora, alebo ani na životnosť motora a jeho súčiastok. Všetky údaje týkajúce sa typového schválenia pre vozidlo zostanú naďalej platné. Úrady štátnej správy výslovne potvrdili, že regulačné požiadavky sú splnené. Potvrdenie platí aj pre požiadavky na životnosť systémov kontroly emisií. Poskytnutie Opatrenia na budovanie dôvery nemá na toto stanovisko vplyv.

Vďaka Opatreniu na budovanie dôvery koncern Volkswagen vysiela jasný signál, že aktualizácia softvéru nemá žiadny negatívny vplyv na životnosť vozidla. Toto opatrenie by malo slúžiť na posilnenie dôvery zákazníkov v technické opatrenia a malo by povzbudiť ďalších zákazníkov, aby si nechali aktualizovať softvér svojich vozidiel.

Zákazníci môžu čoskoro získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu Opatrenia na budovanie dôvery od všetkých autorizovaných servisných partnerov a dielní pre príslušnú značku automobilov.

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetky modely Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda a Volkswagen Úžitkové vozidlá so vznetovými motormi typu EA189, na ktorých už boli vykonané technické opatrenia.

Opatrenie na budovanie dôvery bude ponúknuté všetkým zákazníkom koncernu Volkswagen, ktorých vozidlá sú vybavené vznetovým motorom typu EA189 a majú aktualizovaný softvér svojich vozidiel ako súčasť servisných opatrení 23R7, 23Q7 alebo 23S1 v súvislosti so vznetovými motormi. Vzťahuje sa len na vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery. Aby boli zákazníci spôsobilí, musia predložiť dôkaz o tom, že všetky servisné práce odporúčané výrobcom boli dokončené (čiže vozidlá majú kompletnú servisnú históriu).

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje aj na všetkých zákazníkov, ktorým na vozidlách bolo už vykonané technické opatrenie od dátumu ich prihlásenia do evidencie (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky Opatrenia na budovanie dôvery). Opatrenie na budovanie dôvery je spojené s identifikačným číslom vozidla (VIN) a bude platné aj pre nového majiteľa, ak sa vozidlo predáva v rámci 24-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahujú kritériá požiadaviek.

Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje na celom svete s výnimkou Spojených štátov amerických, Kanady a Južnej Kórey, ktoré podliehajú iným predpisom.

Opatrenie na budovanie dôvery pokrýva celkovo 11 súčiastok systému recirkulácie spalín, vstrekovania paliva a systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielu tlakov, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia.

Zavedením Opatrenia na budovanie dôvery sa nemení stanovisko koncernu Volkswagen, že vykonané technické opatrenia nemajú žiadny negatívny vplyv na životnosť motora a jeho súčiastok. Úrady štátnej správy potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora.

Okrem uvedených podmienok:

 1. Opatrenie na budovanie dôvery
  • môže byť vykonané, posúdené a použité iba u autorizovaného servisného partnera,
  • vzťahuje sa len na reklamácie použitých materiálov a prác vykonaných na nasledujúcich súčiastkach systému recirkulácie spalín, systému vstrekovania paliva a systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielov tlaku, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia,
  • nepokrýva však poskytnutie náhradného vozidla, peňažné náklady, poškodenia atď.
 2. za predpokladu, že
  • dotknuté vozidlo s motorom EA 189 sa zúčastnilo niektorého zo servisných opatrení 23R7, 23Q7, 23S1,
  • bola správne vykonávaná starostlivosť o vozidlo v súlade so servisnými plánmi a boli vykonané všetky akcie a servisné opatrenia podľa požiadaviek koncernu Volkswagen
 3. a za predpokladu, že nenastal žiadny z nasledujúcich prípadov:
  • prípady prirodzeného opotrebovania, t.j. poškodenie vozidla opotrebovaním,
  • majiteľ alebo neautorizovaný servisný partner alebo dielňa vykonali opravu alebo údržbu vozidla neodborne (napr. použili sa neoriginálne dielce a pod.),
  • pokyny na prevádzku, ošetrenie a starostlivosť o vozidlo, uvedené napr. v Návode na použitie, neboli dodržané,
  • vozidlo má poškodenia, ktoré sú predmetom reklamácie, vyvolané treťou stranou alebo vonkajšími vplyvmi, ako sú nehoda, búrka/krupobitie, záplava a pod.,
  • akékoľvek reklamácie týkajúce sa filtra pevných častíc súvisiace s množstvom popola,
  • do vozidla boli zabudované nové doplnky alebo vozidlo bolo zmenené neoprávneným spôsobom, napr. (čipový) tuning,
  • vozidlo bolo nesprávne prevádzkované, napr. používalo sa pre motoristické súťaže alebo bolo preťažované,
  • držiteľ vozidla neoznámil reklamáciu v primeranom časovom rámci,
  • držiteľ vozidla neposkytol servisnému partnerovi koncernu Volkswagen príležitosť zaoberať sa týmto problémom v primeranom časovom rámci.

Áno. Opatrenie na budovanie dôvery platí aj spätne pre všetky vozidlá, ktoré sa zúčastnili technického opatrenia už v minulosti, a to odo dňa, kedy bolo technické opatrenie vykonané (ak sú splnené všetky ďalšie predpoklady pre Opatrenie na budovanie dôvery).

Ak by vám vznikli náklady na úkony v súvislosti s účasťou na technickom opatrení, potom Audi preverí, či spĺňate predpoklady na Opatrenie pre budovanie dôvery a či Audi prevezme náklady, ktoré vám vznikli. Žiadosti o prevzatie nákladov musia byť doručené autorizovanému partnerovi Audi v krajine, kde boli servisné práce vykonané, najneskôr do 31. decembra 2017.

Áno.

Majitelia dotknutých vozidiel si môžu byť istí, že technické opatrenia budú úspešne implementované a nebudú mať negatívny efekt na spotrebu, emisie CO2, výkon, krútiaci moment alebo hlučnosť ich vozidiel. To bolo kľúčový faktor pre schválenie technických opatrení úradmi. Ak aj napriek tomu objavíte problém so svojim vozidlom, kontaktujte Vášho partnera Audi.

Áno, po vykonaní servisného opatrenia obdržíte od partnera Audi potvrdenie. Ak toto potvrdenie stratíte, alebo ste ho neobdržali, kontaktujte prosím Vášho partnera Audi.

Pokiaľ má majiteľ vykonať technické opatrenie, môže sa nezávisle rozhodnúť. Treba však poznamenať, že v krajinách kde je vykonanie technických opatrení povinné, môžu úrady vyvodiť sankcie, pokiaľ nie sú technické opatrenia implementované na dotknuté vozidlá do určitej doby. Predpokladáme ale, že môžete Vaše vozidlo dočasne používať aj v krajinách, kde sú technické opatrenia povinné (napríklad počas dovolenky alebo počas tranzitu cez krajinu).

V riadiacej jednotke motorov dotknutých vozidiel bola použitá softvérová funkcia, ktorá rozpoznala krivku jazdy v oficiálnom type testu. V závislosti od rozpoznania krivky jazdy sa riadiaca jednotka motora prepne do dvoch rôznych režimov: režim 1 s optimálnym obsahom NOx pre testovacie podmienky alebo režim 2 pre optimálne hodnoty častíc v cestnej premávke.

Svoje vozidlo budete musieť zaregistrovať v tejto krajine. Za normálnych okolností vás úrady budú informovať o nutnosti aktualizácie, ktorá musí byť vykonaná v priebehu určitého časového obdobia. Prosím, kontaktujte servisného partnera Audi vo svojej novej domovskej krajine.