Audi Logo

Recyklácia a spätný odber v Audi

Zdroj surovín: 95 % vášho Audi možno recyklovať a zhodnotiť.

Je vaše Audi pred konečným vyradením z prevádzky? Ako výrobca sme si vedomí svojej zodpovednosti a po ukončení životnosti našich výrobkov zaistíme ich zber v súlade s právnymi predpismi.

Recyklácia

Systém zameraný na recykláciu Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou celého procesného reťazca s vplyvom na plánovanie produktu, výrobu a zhodnotenie vozidla. Opatrenia prispievajú k zníženiu zaťaženia životného prostredia, napríklad šetrením zdrojov.

Opatrenia pri vývoji vozidla Už pri vývoji vášho nového Audi sa dbá na to, aby sa vozidlo po ukončení životnosti dalo ekologicky recyklovať.

Opatrenia pri vývoji vozidla

  • Zabezpečuje sa to, aby sa z vozidla s ukončenou životnosťou dali neskôr úplne odstrániť všetky prevádzkové kvapaliny a demontovateľné diely.
  • Zabránenie úniku škodlivých látok je súčasťou environmentálnych cieľov technického rozvoja.
  • Použitie recyklovaných materiálov je schválené pre mnohé bezpečnostne relevantné komponenty, ak spĺňajú rovnaké požiadavky na kvalitu ako primárny materiál.
  • Všetky plastové komponenty sú označené v súlade s medzinárodne platnými normami ISO, aby bolo možné identifikovať ich typ.

Recykláty v Audi

Stanovili sme si cieľ znížiť spotrebu nových surovín. Pre dosiahnutie tohto cieľa používame pri výrobe našich vozidiel recyklovaný materiál: napr. plastové recykláty zo starého materiálu alebo zvyškov z výroby. Tvoria menšiu časť nového vozidla.

Konštantná kvalita Všetky naše komponenty spĺňajú naše vysoké štandardy bez ohľadu na to, či sú nové alebo recyklované. Používame len vysokokvalitné recykláty, ktoré sa pred použitím dôkladne testujú.

Likvidácia vozidiel s ukončenou životnosťou

Zberné miesta pre vozidlá s ukončenou životnosťou Zmluvní partneri prevezmú vaše Audi s ukončenou životnosťou bezplatne, ak je vozidlo kompletné a nechýbajú v ňom žiadne dôležité komponenty, napríklad motor, katalyzátor alebo karoséria, alebo ak sa v starom vozidle nenachádza iný pridaný odpad. Naši partneri predstavujú pre spoločnosť Audi sieť zberných miest, ktorá pokrýva celú krajinu.

Spätný odber a recyklácia batérií

Vozidlá alebo originálne diely môžu obsahovať batérie. Ide napríklad o malé batérie v kľúči od vozidla, štartovaciu batériu vozidla alebo vysokonapäťovú trakčnú batériu - teda vašu pohonnú batériu v elektrickom vozidle.

Váš partner Audi je povinný bezplatne prijať tieto použité batérie.