Audi Logo

1 MMI Oznámenie o ochrane údajov

Toto oznámenie o ochrane údajov poskytuje informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt ("my") v súvislosti so spracúvaním údajov a prenosom údajov z vášho vozidla.

1.1 Všeobecné informácie

1.1.1 Kto zodpovedá za spracúvanie údajov a s kým sa môžem skontaktovať, ak mám nejaké otázky?

Organizácia, ktorá zodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov je: AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko.

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa tiež skontaktovať so zodpovednou osobou pre ochranu údajov našej spoločnosti AUDI AG, zodpovedná osoba spoločnosti pre ochranu údajov, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt Email: [email protected]

1.1.2 Aké údaje spracúva moje vozidlo?

Elektronické riadiace jednotky

a) Všeobecne Do vášho vozidla boli inštalované elektronické riadiace jednotky. Riadiace jednotky spracúvajú údaje, ktoré dostávajú napríklad zo snímačov vozidla, ktoré vytvárajú samy, alebo o ktoré sa delia medzi sebou. Od niektorých riadiacich jednotiek sa požaduje, aby zabezpečovali bezpečné funkcie vášho vozidla, iné vám pomáhajú pri jazde (systém podpory vodiča) a iné poskytujú pohodlie alebo prvky informovania zábavnou formou.  V ďalšom sú uvedené všeobecné informácie o spracúvaní informácií vo vašom vozidle. Špecifické informácie nájdete v príslušnej prevádzkovej príručke, ktorá je dostupná online, v závislosti od jeho vlastností digitálne aj vo vašom vozidle, v oddiele o príslušných vlastnostiach a ďalej v texte v oddiele "Špeciálne informácie".

b) Personálne identifikovateľné údaje Každé vozidlo má jedinečné identifikačné číslo vozidla. V Nemecku sa toto identifikačné číslo vozidla môže používať na získanie informácií o aktuálnych a minulých vlastníkoch vozidla od Federálneho úradu pre automobilovú dopravu. Existujú aj iné spôsoby využívania údajov získaných z vozidla, aby sme sa dozvedeli o vlastníkovi alebo vodičovi vozidla, napr. prostredníctvom tabuľky s evidenčným číslom vozidla.  Takže údaje vytvárané alebo spracúvané riadiacimi jednotkami môžu byť personálne identifikovateľné alebo sa za určitých okolností môžu stať personálne identifikovateľnými. V závislosti od údajov vozidla, ktoré sú k dispozícii, možno dospieť k takým záverom, ako sú napríklad vaše správanie pri riadení, vaša lokalizácia alebo trasa alebo správanie sa používateľa.

c) Zákonné požiadavky na poskytnutie údajov Ak existujú zákonné požiadavky, výrobcovia sú vo všeobecnosti povinní, v odpovedi na žiadosti vládnych agentúr, poskytnúť údaje uchovávané výrobcom v individuálnych prípadoch a v potrebnom rozsahu (napríklad pri pomáhaní s vyšetrovaním trestných činov).

V rámci platného práva sú vládne agentúry oprávnené v jednotlivých prípadoch čítať údaje zo samotných vozidiel. Napríklad ak existujú údaje o nehode, tieto môžu byť prečítané z riadiacej jednotky airbagov, aby sa pomohlo pri vyšetrovaní nehody.

Prevádzkové údaje vo vozidle Riadiace jednotky spracúvajú údaje, aby ovládali vozidlo. Toto napríklad zahŕňa:

 • Informácie o stave vozidla (napr. rýchlosť, spomalenie, bočné zrýchlenie, rýchlosť otáčania kolies, či sú upevnené bezpečnostné pásy),
 • Podmienky okolitého prostredia (napr. teplota, snímač dažďa, snímač na meranie vzdialenosti medzi vozidlami).
 • Tieto údaje sú vo všeobecnosti dočasné, nie sú uchovávané keď už vozidlo nie je v prevádzke a sú spracúvané iba v samotnom vozidle. Riadiace jednotky majú často jednotky na ukladanie údajov (vrátane kľúčov vozidla). Tieto sa používajú na dočasné alebo trvalé dokumentové informácie o stave vozidla, namáhaní dielov, požiadavkách na údržbu a technických udalostí a chýb.

V závislosti od technického vybavenia sa bude uchovávať toto:

 • Prevádzkové stavy komponentov systému (napr. hladiny kvapalín, tlak pneumatík, stav batérie)
 • Odchýlky stavov systému, poruchy a chyby dôležitých komponentov systému (napr. svetlá, brzdy), ktoré vedú k zápisu do pamäti udalostí v interných systémoch vozidla
 • Systém reaguje v špeciálnych jazdných situáciách (napr. rozmiestnenie airbagov, používanie systémov kontroly stability),
 • Informácie o udalostiach, ktoré poškodzujú vozidlo,
 • Pre elektrické vozidlá stav nabitia vysokonapäťovej batérie, odhadovaný dojazd.

V špeciálnych prípadoch (napr. keď vozidlo zistilo poruchu), bude asi potrebné uchovávať údaje, ktoré by inak boli iba dočasné. Keď využívate služby (napr. opravárenské služby, údržbárske práce), bude asi potrebné, tam kde sa to požaduje, prečítať a používať uložené prevádzkové údaje spolu s identifikačným číslom vozidla. Údaje môže z vozidla prečítať zamestnanec servisnej siete (napr. dielne, výrobca) alebo tretie strany (napr. havarijné servisné strediská). To isté platí pre prípady záruk a opatrenia na zaistenie kvality. Čítanie sa vo všeobecnosti vykoná prostredníctvom zákonne predpísaného spojenia pre diagnostický systém vozidla (OBD). Prevádzkové údaje, ktoré sa načítajú, dokumentujú technický stav vozidla alebo jednotlivých komponentov, čím pomáhajú s diagnózou chýb, dodržiavaním povinností týkajúcich sa údržby a zlepšovaniu kvality. Tieto údaje, najmä informácie o namáhaní komponentov, technickú udalosti, prevádzkové chyby a iné chyby sú posielané spolu s identifikačným číslom vozidla výrobcovi, ak je to potrebné. Výrobca tiež podlieha zodpovednosti za výrobok. Výrobca používa prevádzkové údaje z vozidla aj pre stiahnutia výrobkov. Tieto údaje sa môžu použiť aj na preskúmanie záruky a záručných reklamácií zákazníkmi. Jednotky na uloženie chýb vo vozidle môžu byť resetované servisným strediskom ako súčasť opravy alebo servisných prác na vaše požiadanie.

Funkcie pohodlia a infotainmentu

Môžete pohodlne uložiť nastavenia a úpravy do vozidla a kedykoľvek ich modifikovať alebo resetovať. V závislosti od výbavy vozidla tieto napríklad zahŕňajú:

 • Nastavenia polohy sedadla a volantu,
 • Nastavenia podvozku a ovládania klimatizácie,
 • Systém podpory vodiča a informačný systém vodiča,
 • Nastavenia skupiny prístrojov a systému informovania zábavnou formou,
 • Zákaznícke úpravy, napríklad osvetlenie interiéru.

V rámci zvolenej výbavy môžete sami pridať údaje k vlastnostiam infotainmentu. V závislosti od výbavy vozidla tieto napríklad zahŕňajú:

 • Multimediálne údaje, napríklad hudba, videá alebo fotografie na prehrávanie v integrovanom multimediálnom systéme,
 • Údaje adresára pre používanie spoločne so zabudovaným systémom hlasného telefónu alebo zabudovaným navigačným systémom,
 • Zadané navigačné ciele cesty,
 • Údaje o používaní internetových služieb.

Tieto funkcie pohodlia a infotainmentu sa môžu uložiť lokálne, alebo môžu byť uložené na zariadenie, ktoré máte spojené s vozidlom (napr. smartfón, USB kľúč alebo MP3 prehrávač). Ak ste zadali údaje sami, môžete ich kedykoľvek vymazať.  Tieto údaje sa môžu prenášať z vozidla iba na vašu žiadosť, najmä ako súčasť online služieb v súlade s nastaveniami, ktoré ste vybrali. Ďalšie informácie o online službách nájdete v oddiele 3.

Zabudovanie smartfónu, napr. Android Auto alebo Apple CarPlay

Ak má vaše vozidlo zodpovedajúcu výbavu, môžete váš smartfón alebo iné mobilné zariadenie pripojiť k vozidlu, takže môžete ovládať ovládacie prvky zabudované vo vozidle. Ak to urobíte, môžete mať video a zvuk z vášho smartfónu cez multimediálny systém. Zároveň budú niektoré informácie prenášané do vášho smartfónu. V závislosti od typu zabudovania to napríklad zahŕňa lokalizačné údaje, denný/nočný režim a iné všeobecné informácie o vozidle. Ďalšie informácie nájdete v prevádzkovej príručke pre systém vozidlo/informovanie zábavným spôsobom, ako aj v "Špeciálnych informáciách".

Zabudovanie umožňuje používanie vybratých smartfónových aplikácií, ako sú navigácia alebo prehrávanie hudby. Neexistuje žiadne ďalšie vzájomné pôsobenie medzi smartfónom a vozidlom; najmä neexistuje žiadny aktívny prístup k údajom o vozidle. Typ spracúvania iných údajov je určený pre poskytovateľa používanej aplikácie. To, či a aká nastavenia môžete nastaviť závisí od príslušnej aplikácie a operačného systému vášho smartfónu.

Online služby

Ak má vaše vozidlo bezdrôtové pripojenie k internetu, umožní vám to zdielať údaje medzi vašim vozidlom a inými systémami (dátové servery spoločnosti AUDI AG alebo dátové servery poskytovateľa služieb). V niektorých krajinách je bezdrôtové pripojenie k internetu umožnené palubným prenosom a prijímacou jednotkou (inštalovanou nami) alebo cez mobilné zariadenie, ktoré ste poskytli vy (napr. smartfón). Bezdrôtové pripojenie k internetu umožňuje používanie online vlastností (informácií a riadiacich služieb pre vaše vozidlo). Tieto zahŕňajú online služby a aplikácie, ktoré nám poskytli iní poskytovatelia ("pripojovacie služby Audi" alebo "služby").

Informácie o jednotlivých službách nájdete pod "Špeciálnymi informáciami" v oddieloch 4 a 5.

Všimnite si, že služby, ktoré sú to uvedené, nemusia byť k dispozícii vo vašom vozidle alebo krajine.

Služby výrobcu

Pre online služby spoločnosti AUDI AG sú relevantné vlastnosti opísané na vhodnom mieste (napr. systém informovania zábavnou formou vo vozidle (MMI), webové sídlo výrobcu). Informácie o ochrane príslušných údajov nájdete v ďalšej časti v oddiele "Špeciálne informácie". Osobné údaje sa môžu používať na poskytovanie online služieb. Výmena údajov potrebná na tento účel sa vykonáva cez bezpečné pripojenie, napr. cez IT systémy spoločnosti AUDI AG IT. Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú mimo rozsahu poskytovania služieb na základe zákonného oprávnenie, napr. ako súčasť zákonne požadovaného systému núdzového volania, ak existuje zmluvná dohoda alebo ak sa získal súhlas.

Služby a vlastnosti (niektoré z nich za poplatok) a - v závislosti od vozidla - v niektorých prípadoch celé bezdrôtové pripojenie k internetu si môžete dať aktivovať alebo deaktivovať. Nezahŕňa to zákonne požadované vlastnosti a služby, napríklad systém núdzových volaní.

Služby tretej strany

Ak využívate online služby iných poskytovateľov (tretích strán), za tieto služby zodpovedá príslušný poskytovateľ a podliehajú podmienkam ochrany údajov a podmienkam a lehotám používania príslušného poskytovateľa. Vo všeobecnosti nemáme žiadny vplyv na informácie, ktoré sú zdieľané.

O type, rozsahu a účele osobných údajov zhromažďovaných a používaných počas využívania služieb tretej strany sa môžete dozvedieť viac od príslušného poskytovateľa služieb.

2 Špeciálne informácie o online službách - všeobecne

V oddiele 2 tohto oznámenia o ochrane údajov nájdete všeobecné informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje používané v rozsahu služieb a práva, na ktoré ste oprávnení podľa predpisov o ochrane údajov.

2.1 Aké údaje spracúvame a odkiaľ tieto údaje pochádzajú?

Vaše vozidlo vysiela určité údaje do nášho IT systému alebo IT systémov poskytovateľov služieb, ktoré používame. Na základe údajov posielaných z vášho vozidla vám poskytujeme službu alebo obsah, ktorý vám dodávame priamo z našich IT systémov alebo cez IT systému našich poskytovateľov služieb do vášho vozidla. Ako minimum si to vyžaduje technické priradenie dopytu k službe pre vozidlo. Toto priradenie sa vykoná buď cez identifikačné číslo vášho vozidla alebo iné krycie meno. Vaše osobné údaje z vozidla spracúvame na viaceré účely v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a Spolkového zákona o ochrane údajov. Špecifické údaje a účel spracúvania údajov sú založené najmä na príslušnom vozidle, výbave vozidla a využívaných službách. Všimnite si, že služby, ktoré sú to uvedené, nemusia byť k dispozícii vo vašom vozidle alebo krajine.

S takzvanými skupinovými službami sa údaje z mnohých vozidiel používajú na poskytovanie bezpečnosti a pohodlných vlastností vo vašom vozidle. Ako v prípade online navigačnej výbavy sú údaje prenášané v anonymizovanej forme pod rôznymi názvami (ID relácie) v každom jazdnom cykle1. V prípade služieb založených na lokalizácii je potrebné včas poslať a spracovať presné informácie o lokalizácii. Identifikačné číslo vozidla sa neprenáša do systémov spracúvania spoločnosti AUDI AG alebo príslušných poskytovateľov služieb. Údaje sa zhromažďujú iba keď boli vo vašom vozidle aktivované súvisiace služby. Podrobnosti o tom, ktoré údaje budú prenášané pre ktorú službu si pozrite v opise skupinových služieb v oddiele 3. Okrem týchto údajov, ktoré sa vzťahujú na služby, sa prenášajú aj metadáta požadované na poskytovanie služby: časové údaje, informácie o verziách používaného softvéru, mapa alebo používané verzie mapových sekcií.

Ďalšie podrobnosti o špecifických kategóriách údajov, ktoré sú spracúvané, ako aj zodpovedajúce zdroj nájdete v oddiele "Špeciálne informácie" pre každú službu ( "Špeciálne informácie - názov služby").

2.2 Na aké účely spracúvame vaše údaje a na akom právnom základe?

Spracúvanie špecifikovaných údajov pre každú službu je potrebné na poskytovanie služby, ktorú používate pri plnení zmluvy (vykonávanie zmluvy s vami, alebo aby sa vykonali kroky na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy (článok 6, ods. 1, písm. 1b) GDPR)), ako aj na vyšetrovanie prerušení a na zaistenie bezpečnosti systému  vrátane zisťovania a sledovania pokusov o nedovolený prístup a prístup k vašim IT systémom na základe našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti údajov, ako aj našich oprávnených záujmov na náprave prerušení zaisťovaním bezpečnosti systému, zisťovaním a sledovaním pokusov o neoprávnený prístup k vašim IT systémom (požadovaných na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti AUDI AG alebo tretej strany s výnimkou ak sú takéto záujmy prekonané záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (článok 6, ods.  1, písm. 1f) GDPR)).

V jednotlivých prípadoch môžu byť údaje spracúvané na ochranu alebo obranu zákonných nárokov na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1, písm. 1f) GDPR.

Keď spracúvame osobné údaje iných pasažierov robíme to preto, aby sme poskytovali služby, ktoré využívate vy alebo iný pasažier alebo aby sme chránili naše oprávnené záujmy pri plnení zmluvy s príslušným zmluvným partnerom (článok 6, ods. 1, písm. 1n) GDPR alebo článok 6, ods. 1, písm. 1f) GDPR).

V prípade takzvaných skupinových služieb poskytovateľ služby zoskupí údaje, ktoré spracúva, pre poskytovanie služby s údajmi z iných vozidiel a ukladá zoskupené výsledky bez odkazu na vozidlá. Náš poskytovateľ služieb spracúva tieto údaje, aby optimalizoval a zlepšil služby na ochranu oprávnených záujmov s cieľom poskytovať zákazníkom vysoko kvalitné služby (požadované na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti AUDI AG alebo tretej strany s výnimkou ak sú takéto záujmy prekonané záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (článok 6, ods. 1, písm. 1f) GDPR). Ak sa tak urobí, je potrebné spracúvať a ukladať informácie o presnej lokalizácii s príslušnými udalosťami; neexistuje žiadny odkaz na vaše vozidlo alebo na vás osobne.

Keď spracúvame údaje na iné účely alebo na odlišnom právnom základe, uvedieme to osobitne spolu s príslušným právnym základom v oddiele "Špeciálne informácie - služba".

2.3 Som povinný údaje poskytnúť?

V rámci nášho obchodného vzťahu nám musíte poskytnúť iba osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie a vykonávanie obchodného vzťahu, alebo ktoré sme povinní zhromažďovať zo zákona. Bez týchto údajov budeme vo všeobecnosti musieť odmietnuť uzavrieť zmluvu alebo uskutočniť zákazku alebo už nebude možné vykonať existujúcu zmluvu a táto bude musieť byť ukončená. Znamená to, že pre používanie služby je pre vás potrebné poskytnúť špecifické údaje. Ak údaje neposkytnete, nemôžeme vám poskytovať službu.

2.4 Kto dostáva údaje o mne?

V rámci spoločnosti AUDI AG dostávajú údaje o vás organizačné jednotky, ktoré ich požadujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností, ako aj na ochranu našich oprávnených záujmov.

Poskytovatelia služieb (takzvaní spracovatelia údajov) zamestnaní a poverení nami tiež môžu dostávať údaje na tieto účely.

Vaše osobné údaje budú nami vo všeobecnosti poskytnuté tretím stranám iba ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ak my alebo tretia strana má oprávnený záujem na poskytnutí údajov, ak dáte na to svoj súhlas.

Podrobnosti o spracovateľoch údajov, ktorých zamestnávame, ako aj o iných príjemcoch, ktorí dostávajú osobné údaje, nájdete v oddiele "Špeciálne informácie - služba".

Údaje okrem toho môžu byť prenášané tretím stranám (vrátane vyšetrovacích a bezpečnostných orgánov), ak budeme o to požiadaní na základe zákonných ustanovení alebo orgánmi presadzovania práva alebo súdnymi orgánmi.

2.5 Budú moje údaje prenášané do tretej krajiny?

Údaje môžu byť prenášané do tretích krajín (napr. krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), ak sa to požaduje na poskytovanie služieb pre vás, ak je to požadované zákonom alebo ak ste nám na to dali súhlas. Okrem toho môžeme aj zasielať vaše osobné údaje spracovateľom údajov v tretích krajinách.

Všimnite si, že nie všetky tretie krajiny majú úroveň ochrany údajov uznanú Európskou komisiou za dostatočnú.  Ak sa údaje prenášajú do tretích krajín, v ktorých úroveň ochrany údajov nie je dostatočná, zabezpečíme, aby príjemca mal buď dostatočnú úroveň ochrany údajov (napr. prostredníctvom samoosvedčovania príjemcom ako súčasť štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo dohody Európskej únie, takzvaných štandardných zmluvných doložiek EÚ s príjemcom) alebo výslovný súhlas našich používateľov.

Môžete od nás dostať kópiu špecificky platných alebo dohodnutých pravidiel, ktoré zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany údajov. Kontaktné informácie si pozrite v oddiele "Kontakt".

Podrobnosti o prenosoch údajov do tretích krajín nájdete v oddiele "Špeciálne informácie - služba".

2.6 Ako dlho budú moje údaje uchovávané?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb pre vás alebo ak máme oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní, najmä na opravu chýb alebo na optimalizovanie služieb. Uchovávame iba údaje, ktoré potrebujeme na relevantný účel, alebo vytvoríme krycie meno alebo anonymizujeme údaje spracúvané mimo toho, čo potrebujeme na poskytovanie našich služieb v čo najväčšom rozsahu.

Okrem toho podliehame viacerým povinnostiam týkajúcich sa uchovávania a dokumentovania, ktoré sú založené, okrem iného, na nemeckom Obchodnom zákonníku (Handelsgesetzbuch alebo HGB) a nemeckom Finančnom zákonníku (Abgabenordnung alebo AO). Obdobia uchovávania a dokumentovania predpísané v týchto zákonníkoch sú až desať rokov. Obdobie uchovávania je tiež určené na základe zákonných dôb, ktoré napríklad podľa paragrafu 195 a nasl. nemeckého Občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch alebo BGB) môžu byť ž 30 rokov, hoci obvyklou dobou sú tri roky.

Za určitých okolností môže byť potrebné uchovávať vaše údaje dlhšie, napr. ak bolo v súvislosti s úradným alebo súdnym konaním nariadené zákonné zadržanie alebo zadržanie vyplývajúce zo súdneho sporu (t. j. zákaz vymazania údajov počas trvania konania).

Ak sú k dispozícii špecifické podrobnosti, ďalšie informácie nájdete v oddiele "Špeciálne informácie - služba".

2.7 Aké mám práva?

V závislosti od výbavy vášho vozidla môžete deaktivovať zhromažďovanie niektorých osobných údajov pomocou nastavení súkromia vášho vozidla. Deaktivovanie znamená, že služby, ktoré používajú tieto údaje, nemôžu byť poskytnuté a preto sa nemôžu používať. Všimnite si, že služba tiesňového volania nemôže byť deaktivovaná pomocou tejto funkcie a pokračuje vo posielaní údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb. Okrem toho z bezpečnostných dôvodov nemôže byť deaktivovaný kláves na spojenie so spoločnosťou Audi pomocou nastavení súkromia.

Ako dotknutá osoba máte vo všeobecnosti tieto práva týkajúce sa ochrany údajov:

Informácie: Máte právo prijímať informácie o uložených údajoch o vás v spoločnosti AUDI AG, ako aj o rozsahu údajov, ktoré sú spracúvané a zdieľané a získať kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme v spisoch.

Oprava: Máte právo požiadať o okamžitú opravu nesprávnych informácií, ktoré sa vás týkajú, ako aj o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré má spoločnosť AUDI AG o vás v súboroch.

Vymazanie: Máte právo požiadať o okamžité vymazanie vašich osobných údajov zo súboru v spoločnosti AUDI AG, ak boli splnené zákonné požiadavky na jeho vykonanie.

Toto sa stane najmä ak

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené;
 • váš súhlas tvoril jediný právny základ na spracúvanie údajov a tento súhlas ste odvolali;
 • namietate proti spracúvaniu z osobných dôvodov na právnom základe porovnávania záujmov a nemôžeme preukázať, že existujú dôležitejšie oprávnené záujmy v prospech spracúvania.
 • vaše osobné údaje bol spracované nezákonne; alebo
 • vaše osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnili zákonné požiadavky.

Ak sme vaše údaje poskytli tretím stranám, informujeme takéto tretie strany a ich vymazaní, ak je to požadované zákonom.

Prosím berte na vedomie, že vaše právo na vymazanie podlieha obmedzeniam. Napríklad musíme alebo nemusíme vymazať akékoľvek údaje, ktoré sa od nás požaduje ponechať na základe zákonných období uchovania. Údaje, ktoré potrebujeme na presadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov sú tiež vyňaté z vášho práva na vymazanie.

Obmedzenie spracúvania: Za určitých podmienok máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené (napr. označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie). Tieto podmienky sú:

 • Presnosť osobných údajov je sporná a spoločnosť AUDI AG musí presnosť osobných údajov preskúmať;
 • Spracúvanie je nezákonné, ale osobné údaje nechcete vymazať a namiesto toho žiadate, aby bolo používanie osobných údajov obmedzené;
 • Spoločnosť AUDI AG už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale údaje potrebujete na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajobu zákonných nárokov.
 • Namietali ste proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ale stále nie je jasné, či oprávnené záujmy spoločnosti AUDI AG prevažujú nad vašimi záujmami.

Ak je spracúvanie obmedzené, vaše údaje budú podľa toho označené a budú - okrem uloženia - spracúvané iba s vašim súhlasom alebo na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajobu zákonných nárokov alebo na ochranu práv fyzických osôb alebo právnických osôb alebo ak EÚ alebo členské štáty EÚ majú dôležitý verejný záujem, aby sa to robilo.

Schopnosť prenosu údajov: Ak spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe vášho súhlasu alebo zmluvy (vrátane pracovnej zmluvy), automatickým spôsobom, máte právo dostávať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a prenášať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám v tom spoločnosť AUDI AG bránila. Máte tiež právo požiadať, aby osobné údaje boli prenášané priamo od spoločnosti AUDI AG inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné a za predpokladu, že to neovplyvní práva a slobody iných ľudí.

Námietka: Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov alebo verejného záujmu, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov z osobných dôvodov. Máte aj neobmedzené právo namietať, ak spracúvame vaše údaje pre našu priamu reklamu. Pozrite si, prosím, osobitné informácie v oddiele "Informácie o vašom práve namietať".

V niektorých prípadoch vám poskytneme doplnkové neobmedzené právo namietať ako súčasť porovnávania záujmov vrátane nastavení súkromia (možnosť deaktivovania). Ďalšie podrobnosti si pozrite v oddiele "Špeciálne informácie - služba",

Odvolanie súhlasu: Ak ste dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Všimnite si, že takéto odvolanie sa vzťahuje iba na budúce spracúvanie. Akékoľvek spracúvanie vykonané pred odvolaním nie je tým ovplyvnené.

Sťažnosti: Máte tiež právo podať sťažnosť na orgán pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Takúto sťažnosť máte právo podať bez ohľadu na iné administratívne alebo súdne opravné prostriedky. Adresa príslušného orgánu pre ochranu osobných údajov pre spoločnosť AUDI AG je:

Bavorský orgán pre ochranu osobných údajov Promenade 27 (Schloss) 91522 Ansbach Nemecko

2.8 Informácie o vašom práve namietať

2.8.1 Právo namietať z osobných dôvodov Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Nevyhnutnou podmienkou pre to je, že spracúvanie údajov sa vykonáva vo verejnom záujme alebo na základe porovnania záujmov. Vzťahuje sa to aj na profilovanie.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe porovnávania záujmov vo všeobecnosti predpokladáme, že existujú presvedčivé oprávnené dôvody, aby sa to urobilo, preskúmame však každý jednotlivý prípad.

Ak dostaneme námietku, nebudeme už spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ

 • nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
 • ak nám vaše osobné údaje pomáhajú presadzovať, uplatňovať alebo obhajovať zákonné záujmy.

2.8.2 Námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov pre našu priamu reklamu Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priamej reklamy máte kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na takéto účely; vzťahuje sa to aj na profilovanie, ak profilovanie súvisí s takouto priamou reklamou. Ak namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy, nebudeme už viac spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.

2.8.3 Uplatnenie práva namietať Namietanie si nevyžaduje použiť formulár; malo by byť zaslané na adresu uvedenú v tomto oznámení o ochrane.

2.9 Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane údajov alebo o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou AUDI AG, alebo ak by ste radi presadili vaše práva týkajúce sa ochrany údajov, skontaktujte sa s nami pomocou týchto kontaktných údajov: AUDI AG Customer Service Germany P.O. Box 10 04 57 85045 Ingolstadt

3 Špeciálne informácie o online službách - informácie o špecifickej službe

Všimnite si, že niektoré online služby sú ponúkané nielen cez MMI, ale aj cez príslušné systémy zábavy na zadnom sedadle Audi a môžu sa tam aj používať. Nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania údajov platia primerane.

3.1 Špeciálne informácie - registrácia vozidla a prihlásenie sa

Aby sme boli schopní poskytovať online služby vo vašom vozidle a zabezpečiť komunikáciu s vašim vozidlom, vaše vozidlo sa prihlási do nášho IT systému počas každého cyklu jazdy. Ako súčasť registrácia vášho vozidla spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu majiteľovi). Ak používate personalizované služby, vaše údaje o prihlásení na váš účet myAudi, ktoré zadáte vo vozidle, budú prenášané do našich IT systémov. V dôsledku toho budú vo vozidle k dispozícii aj určité údaje, ktoré ste uložili na váš účet myAudi (ďalšie podrobnosti si pozrite v informáciách pre príslušné služby).

Pre používanie mnohých online služieb sa do vášho vozidla prenášajú osobné doklady (napr. známka OAuth), ktoré umožnia našim poskytovateľom služieb preskúmať oprávnenie na používanie služby. Doklady pre poskytovateľa služieb prenášame bez identifikačného čísla vášho vozidla alebo bez iných osobne identifikovateľných informácií o vás alebo vašom vozidle (anonymizované oprávnenie). Informácie o používaní anonymizovaného oprávnenia nájdete v oddieloch pre jednotlivé služby.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na preskúmanie, registrovanie a overenie vášho vozidla v našich IT systémoch, aby sme poskytli služby pripojenia Audi a zobrazili váš stav licencie vo vozidle.  Aby sa preskúmalo vaše oprávnenie na používanie služieb je vaše vozidlo prihlásené do IT systémov spoločnosti AUDI AG počas každého cyklu jazdy2.

Okrem identifikačného čísla vášho vozidla, zapisujeme aj čas a typ použitej služby, aby sme zistili a analyzovali narušenia s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy. Zapísané údaje sa na tieto účely uchovávajú štyri mesiace.

3.2 Špeciálne informácie - vyhľadávanie predmetov záujmu (nabíjacia stanica, ceny paliva, informácie o parkovaní, počasie, cestovné informácie, informácie o vlakoch, informácie o letoch, vyhľadávanie reštaurácií, vyhľadávanie hotelov), vyhľadávanie zaujímavých miest s Googlom

Na poskytovanie vhodných vyhľadávaní sa využívajú viacerí poskytovatelia služieb podľa rôznych POI (predmetov záujmu) cez systém MMI alebo cez vašu aplikáciu myAudi.  Údaje sú prenášané v súlade so zásadou hospodárstva založeného na údajoch. Podľa tejto zásady všetky dopyty z vášho vozidla sú anonymizované, ak je to možné.

V priebehu poskytovania služieb vaše vozidlo posiela nasledujúce údaje alebo kategórie údajov do IT systémov spoločnosti AUDI AG, ak je vyhľadávacia otázka položená s cieľom otázku spracovať: čas, kedy je služba sprístupnená a typ vyhľadávacej otázky predloženej cez MMI, identifikačné číslo vozidla (čo umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu majiteľovi), vybratý jazyk systému, lokalizácia vozidla (lokalizačné údaje, miesto a čas) a/alebo lokalizácia, ktorú ste sami definovali - hoci sa neposkytujú žiadne informácie o tom, či ste zadali miesto vozidla alebo miesto vyhľadávania sami.

Ak môžete používať hlasové ovládanie pre vyhľadávanie POI, vaše vozidlo bude posielať aj vaše hlasové údaje po aktivovaní tejto funkcie.

IT systémy spoločnosti AUDI AG potom zasielajú otázky príslušnému poskytovateľovi obsahu pre poskytnutie požadovaných informácií. Nedochádza k žiadnemu prenosu identifikačného čísla vozidla alebo iných identifikačných charakteristík, ktoré by umožnili priradiť otázku k vozidlu alebo osobe. Pretože sú to zahrnuté služby založené na lokalizácii vaša aktuálna lokalizácia (vozidla alebo aplikácie myAudi), alebo lokalizácia vyhľadáva alebo trasa, ktorú ste zvolili, sa musí prenášať.  Parameter vyhľadávania, ktorý sa prenáša, je typu POI (napr. hotel, reštaurácia, parkovisko áut) alebo vyhľadávaný názov. Okrem toho sa prenáša aj jazyk systému a typ jednotky, napr. kilometre alebo míle, aby sa poskytli výsledky v správnom jazyku a jednotke.

My a/alebo poskytovateľ obsahu spracúvame vyššie uvedené údaje, aby vám boli poskytnuté požadované informácie (napr. nabíjacie stanice, benzínové pumpy, parkovacie priestory, reštaurácie, cestovné poriadky vlakov a autobusov, časy odletov a príletov lietadiel atď.) v súvislosti s vašou aktuálnou lokalizáciou alebo cieľom cesty, ako aj pre iné účely špecifikované v oddiele 2.2.

V ďalšom je zoznam jednotlivých služieb s informáciami o poskytovateľoch služieb.

Online vyhľadávanie POI: Táto služba umožňuje vyhľadávať niekoľko POI v rôznych kategóriách, napr. reštaurácie, hotely, dopravné zariadenia, rekreačné zariadenia atď.

Pre tento účel sa využívajú títo poskytovatelia obsahu: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Holandsko; Yelp Inc., 140 New Montgomery, San Francisco, CA 94105, USA; Neofonie GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín

Ceny palív: Táto služba umožňuje vyhľadávať aktuálne ceny palív. Okrem všeobecných parametrov sa prenáša aj druh paliva vášho vozidla. Poskytovateľ obsahu je: OPISNAVX, Chemin de la Mairie 24, CH-1258 Perly.

Nabíjacie stanice: Táto služba umožňuje vyhľadávať vhodné nabíjacie stanice. Poskytovateľ obsahu je: YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, D-76131 Karlsruhe, https://www.yellowmap.com.

Informácie o parkovaní: Táto služba umožňuje vyhľadávať parkovacie priestory a parky vozidiel. Poskytovateľ obsahu je: Parkopedia, Great Guildford Street, Londýn, Spojené kráľovstvo.

Cestovné informácie: Táto služba umožňuje vyhľadávať pamätihodnosti. Poskytovateľ obsahu je: Neofonie GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, https://www.neofonie.de/.

Cestovanie (cestovný sprievodca a mestské podujatia): Táto služba umožňuje vyhľadávať pamätihodnosti a podujatia. Poskytovateľ obsahu je: wcities, 512 2nd Street Second Floor, San Francisco, CA 94107, USA. Pre podrobnosti o prenose vašich údajov poskytovateľom obsahu z USA si pozrite, prosím, informácie v oddiele 2.5.

Počasie: Táto služba umožňuje vyhľadávať informácie o počasí. Poskytovateľ obsahu je: Meteo-Group Deutschland GmbH, Am Studio 20a, 12489 Berlín.

Informácie o vlakoch: Táto služba umožňuje vyhľadávať železničné stanice a autobusové zastávky a príchody a odchody vlakov a autobusov. Poskytovateľ obsahu je: HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Lister Str. 15, 30163 Hannover.

Informácie o letoch: Táto služba umožňuje vyhľadávať letiská a prílety a odlety lietadiel.. Poskytovateľ obsahu je: FlightStats, Inc., 522 SW 5th Avenue, Suite 200, Portland, OR 97204, USA. Pre podrobnosti o prenose vašich údajov poskytovateľom obsahu z USA, si pozrite, prosím, informácie v oddiele 2.5.

Navigačné ciele cesty zabezpečované GoogleTM:

Táto služba umožňuje vyhľadávať viacero navigačných cieľov cesty v rôznych kategóriách, napr. reštaurácie, hotely, dopravné zariadenia, rekreačné zariadenia atď. Ak na vyhľadávanie používate vašu aplikáciu myAudi, otázky, ktoré zahŕňajú vyhľadávania Google cieľov cesty budú posielané priamo do systémov poskytovateľa služby. Okrem anonymizovaných informácií na oprávnenie používania služby bude prenášaná aj aktuálna poloha vozidla alebo vybratá vyhľadávaná poloha, ktorú ste zvolili, text vyhľadávania a vybratý jazyk systému. Poskytovateľ služby je: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o uložených údajoch a dobu uloženia nájdete v oznámení o ochrane údajov poskytovateľa služby. https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

3.3 Špeciálne informácie - zobrazenie počasia na mape

Aby vám bolo možné poskytnúť aktuálne informácie o počasí pre vybranú sekciu mapy vo vašej navigačnej mape, vaše vozidlo vysiela svoju polohu na aktuálne zobrazenej sekcii mapy do IT systémov spoločnosti AUDI AG. Údaje o počasí, ktoré sú poskytované, prichádzajú z Meteo-Group Deutschland GmbH, Am Studio 20a, 12489 Berlín. Údaje nie sú zasielané poskytovateľovi tejto služby.

3.4 Špeciálne informácie - online rádio

Služba online rádio vám ukazuje zoznam rádiových staníc, ktoré sú k dispozícii vo vašej lokalite, ako aj informácie o rádiových staniciach týkajúce sa ich aktuálneho zoznamu skladieb.

Ako súčasť služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: Identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), aktuálny jazyk systému, trh, verzia softvéru a aktuálna poloha vozidla (lokalizačné údaje).

Údaje sú prenášané cez nášho poskytovateľa služby e.solutions GmbH

Despag-Straße 4a. 85055 Ingolstadt bez identifikačného čísla vozidla nášmu poskytovateľovi služby radio.de GmbH Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg a spracúvané pre poskytovanie zoznamu staníc a zoznamu skladieb, ako aj optimalizovanie a vylepšenie služieb s cieľom chrániť jeho oprávnené záujmy a zlepšovať jeho služby (článok 6, ods. 1, písm. 1f) GDPR).

3.5 Špeciálne informácie - hybridné rádio

Služba hybridné rádio rozširuje zoznam rádiových staníc, ktoré sú k dispozícii, generovaných vo vozidle s cieľom zahrnúť logá aktuálnych staníc, ako aj schopnosť počúvať stanicu online.

Ako súčasť služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: Identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), aktuálne dostupné rozhlasové stanice, aktuálna krajina, aktuálny jazyk systému, verzia softvéru. Na tomto základe vám poskytneme informácie vo vašom vozidle, aby ste mohli počúvať stanice online, ako aj aktuálne logá staníc.

Údaje sú prenášané nášmu poskytovateľovi služby e.solutions GmbH Despag-Straße 4a. 85055 Ingolstadt bez identifikačného čísla vášho vozila a spracúvané ním pre poskytovanie zoznamu staníc, ako aj optimalizovanie a zlepšenie služieb na ochranu jeho oprávnených záujmov a zlepšenie jeho služieb (článok 6, ods. 1, písm. 1f) GDPR).

3.6 Špeciálne informácie - aktualizovanie systému

Aktualizovanie systému používame na to, aby sme vám poskytli aktualizácie systému vášho vozidla pre sťahovanie a inštaláciu.

Ako súčasť služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: Identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), verziu softvéru a hardvéru, ako aj výrobné čísla hardvéru s cieľom preskúmať, či existuje aktualizácia pre systém vášho vozidla a poskytnúť správnu verziu aktualizácie.

Tieto údaje uchovávame spolu s informáciami o aktualizácii na účely bezpečnosti vozidla, aby sme poskytli naše zmluvné služby (plnenie zmluvy, článok 6, ods. 1, písm. 1b) GDPR).

3.7 Špeciálne informácie - online privolanie pomoci na ceste v prípade nehody

Pomocou volacieho tlačidla vo vozidle môžete iniciovať hovor s call centrom a požiadať o havarijnú pomoc v prípade problému s vozidlom.

V rámci služby spracúvame tieto údaje a kategórie údajov z vášho vozidla: identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), časovú značku získania údajov, stav vozidla a diagnostické údaje, najmä kilometráž, hladinu oleja, údaje o čistej nafte (počet štartov motora a zostávajúca vzdialenosť), zostávajúca vzdialenosť a čas do nasledujúceho servisu, aktuálne aktívne kontrolky/správy v bloku nástrojov, počet poruchových udalostí (vrátane časových údajov a kilometráže k zápisu poruchy), hladina paliva v nádrži, história kontroliek/správ, stav nabitia batérie, informácie o tom, či vodič aktivoval online pomoc na ceste v prípade poruchy pomocou volacieho tlačidla alebo ak bolo online volanie o pomoc na ceste v prípade poruchy iniciované systémom, nastavenie jazyka HMI, lokalizačné údaje a smer, stav bezpečnostných pásov, závažnosť havárie, lokalizácia kolízie, zostávajúci jazdný dosah a údaje o SIM karte.

Služba je automaticky štandardne aktivovaná a nemôže byť deaktivovaná. Zabezpečíme však, že vaše vozidlo nebude môcť byť sledované počas normálneho používania tejto služby, t. j. neexistuje žiadne elektronické sledovanie. Privolanie pomoci na ceste v prípade poruchy môže byť zrušené kedykoľvek.

Vaše vozidlo posiela tieto údaje, keď iniciujete online privolanie pomoci na ceste v prípade poruchy a potvrdíte prenos údajov z vozidla.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na to, aby sme poskytovali službu s cieľom pomôcť vám čo najskôr v prípade nehody.

Ak je potrebné službu poskytnúť, údaje a vaše volanie budú zaslané do call centra, ktoré používame na spracúvanie volaní týkajúcich sa pomoci na ceste v prípade poruchy (CCWelcom GmbH, Zeppelinstraße 48, 14471 Postupim) - avšak budú sa prenášať iba minimálne informácie potrebné na riadnu odpoveď na núdzové volania. Pracovník call centra získava informácie zo zaslaných údajov, takže môže pomôcť čo najskôr. Ak je potrebná pomoc na ceste v prípade poruchy, tieto údaje môžu byť poskytnuté ústne tretím stranám, napríklad odťahovým spoločnostiam.

Na účely dokumentácie, po dokončení volania a vyriešení problému call centrum uchováva iba históriu konverzácie, kilometráž a identifikačné číslo vozidla; všetky ostatné údaje sú vymazané do 24 hodín.

3.8 Špeciálne informácie - súkromné tiesňové volanie

Služba tiesňového volania je tiesňovým volaním, ktoré sa urobí buď automaticky, keď sa aktivujú interné snímače vozidla, alebo ručne (stlačením tlačidla) jedným alebo viacerými cestujúcimi vo vozidle.

V rámci služby spracúvame nasledujúce údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), administratívne (informácie o tom, či núdzové volanie bolo urobené ručne alebo automaticky, aktuálna polohy vozidla (miesto a čas lokalizačných údajov), spôsob uskladnenia energie vozidla (napr. benzín, nafta, plyn atď.), čas núdzovej udalosti, počet pasažierov vo vozidle, nastavenie jazyka, závažnosť havárie (miesta merania: vpredu, vľavo, vpravo a vzadu a ak sa vozidlo prevráti), poloha pasažierov pri sedení, stav dverí. Polohy vozidla pred a po núdzovej udalosti sú tiež uložené vo vozidle. Posledná poloha vozidla tesne predtým, ako bolo vozidlo vypnuté, sa vždy vo vozidle uloží, aj keď nebola uložená žiadna udalosť tiesňového volania. Znamená to, že prinajmenšom posledná známa poloha môže byť prenášaná do call centra, ak dôjde k nehode, ale nemôže sa vypočítať žiadna aktuálna poloha a preniesť do call centra.

Keď sa spustí núdzové volanie, vozidlo pošle vyššie uvedené údaje do nášho call centra, Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstraße 34-40, 60326 Frankfurt nad Mohanom. Call centrum nadviaže audio spojenie medzi posádkou vozidla a najbližším núdzovým riadiacim strediskom (polícia, dispečing, dopravná polícia) a prenáša údaje potrebné pre núdzovú reakciu primerane ďalej.

Údaje pre spracúvanie tiesňového volania nie sú posielané nám, ale priamo do call centra. V niektorých modeloch vozidiel sa jednotlivé tiesňové volania zaznamenávajú do cyklickej vyrovnávacej pamäti (sú obmedzené na údaje, ktoré dokumentujú, že došlo k tiesňovému volaniu - nie obsah tiesňového volania(a nepretržite sa prepisujú. Call centrum zaznamená tiesňové volanie (hlasové volanie) a záznam uchová (aby sa umožnili možné otázky/spätné volania do vozidla počas 24 hodín. Ostatné údaje z núdzového volania sa uchovávajú počas doby desiatich rokov.

Služba je automaticky štandardne aktivovaná a nemôže byť deaktivovaná. Zabezpečíme, že vaše vozidlo nebude môcť byť sledované počas normálneho používania tejto služby, t. j. neexistuje žiadne elektronické sledovanie.

Podrobnosti o spracúvaní údajov ako súčasti zákonného tiesňového volania nájdete v informáciách o tejto službe.

3.9 Špeciálne informácie - nastavenia súkromia

Niektoré nastavenia súkromia môžete zmeniť v menu vášho vozidla, aby ste deaktivovali prenos viacerých kategórií údajov alebo deaktivovali jednotlivé služby. Oprávnení používatelia vozidla môžu mať prístup k vašim aktuálnym nastaveniam v účte myAudi alebo prostredníctvom aplikácie.

Ako súčasť služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu majiteľovi), vybraté nastavenie súkromia.

Vyššie uvedené údaje spracúvame s cieľom ukázať vám a oprávneným používateľom nastavenia súkromia na webovom portáli myAudi a v smartfónovej aplikácii Audi.

3.10 Špeciálne informácie - online výbava služby Audi

Táto pripojovacia služba Audi je personalizovanou službou. Znamená to, že na používanie tejto služby sa musí zaregistrovať a otvoriť osobitný a individuálny účet myAudi. Službu môžete konfigurovať v účte myAudi a prenášať niektoré údaje a obsah požadované pre funkcie vašich spojovacích služieb Audi do vášho vozidla (cez pripojenie vašej mobilnej siete) a aj niektoré údaje o vozidle, ktoré majú byť prenášané z vozidla k nám (ako je opísané v ďalšom).

V rámci služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov, ktoré ste zadali do myAudi: vybratý servisný partner Audi, kontaktné údaje /meno, telefónne číslo, e-mail, preferovaný komunikačný kanál).

V rámci služby spracúvame tieto údaje a kategórie údajov z vášho vozidla: identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), časovú značku získania údajov, stav vozidla a diagnostické údaje, najmä kilometráž, hladinu oleja, údaje o čistej nafte (počet štartov motora zostávajúca vzdialenosť), zostávajúca vzdialenosť a čas do nasledujúceho servisu, aktuálne aktívne kontrolky/správy v bloku nástrojov, počet poruchových udalostí (vrátane časových údajov a kilometráže k zápisu poruchy), hladina paliva v nádrži, história kontroliek/správ, stav nabitia batérie.

Vyššie uvedené údaje spracúvame s cieľom poskytovať službu a aktívne iniciovať dohodu o službe týkajúcej sa vozidla, ak dosiahneme interval služby. Keď používateľ súhlasí, a nastal dátum služby, vozidlo prenáša stav vozidla a diagnostické údaje, ako aj kontaktné údaje používateľa (zadané používateľom v jeho/jej účte myAudi) servisnému partnerovi Audi uvedenému v jeho/jej účte myAudi. Servisný partner sa potom skontaktuje s používateľom telefonicky alebo e-mailom, aby naplánoval stretnutie. Prenášané údaje pomáhajú s plánovaním bezpečnosti, t. j. servisný partner môže odhadnúť množstvo času požadovaného na údržbu alebo opravu, objednanie náhradných dielov včasným spôsobom, naplánovanie náhradného vozidla atď. Váš vybratý servisný partner spracúva údaje pre naplánovanie stretnutia, skontaktovanie sa s vami a vykonanie individuálneho servisu.

Údaje, ktoré sa vzťahujú na službu servisného stretnutia Audi sú uchovávané tri mesiace, takže stretnutie sa môže dohodnúť počas tohto časového obdobia.

Služba sa aktivuje iba vtedy, ak sa údaje o profile používateľa zadali do účtu používateľa myAudi a používateľ akceptoval oznámenia o ochrane údajov v účte myAudi. Môže byť deaktivovaná kedykoľvek v účte myAudi počas obdobia jej používania.

3.11 Špeciálne informácie - informácie o lokálnom nebezpečenstve (skupinová služba)

Služba týkajúca sa informácií o lokálnom nebezpečenstve vám ukáže oblasti s výskytom nebezpečenstva (klzké úseky, havárie, nehody, sťažené výhľady). Aby sa to urobilo, vaše vozidlo v prípade zistenia nebezpečných oblastí vám bude vysielať typ nebezpečnej oblasti, čas, kedy bola zistená, GPS polohy vozidla pred, vedľa a za nebezpečnou oblasťou spolu s časovými údajmi a informáciami zo snímačov vozidla týkajúcimi sa rýchlosti vozidla, smeru jazdy a metadáta o kvalite údajov zo snímačov. Tieto údaje sú zasielané do IT systémov poskytovateľa služby, keď sa zistí nebezpečná oblasť. Údaje sú tam spracúvané a uchovávané, až kým oblasť už nie je nebezpečná (maximálne jednu hodinu). Na zistenie nebezpečnej oblasti vaše vozidlo vysiela v pravidelných intervaloch aj výber relevantných mapových sekcií (sekcií pozdĺž trasy a aktuálnej polohy vozidla) do IT systémov poskytovateľa tejto služby. Poskytovateľ služby pre informácie o lokálnych nebezpečenstvách: e.solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt. Spracované údaje sa zasielajú bez akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií (najmä bez ID relácie) pre používanie v iných modeloch vozidiel inému poskytovateľovi služby: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven.

3.12 Špeciálne informácie - online dopravné značky (skupinová služba)

Služba týkajúca sa online dopravných značiek aktualizuje obmedzenia rýchlosti uložené vo vašom systéme MMI. Aby sa to urobilo, vaše vozidlo zasiela zistené dopravné značky, GPS polohy vozidla pred a za zistenými značkami spolu s časovými údajmi a informáciami zo snímačov vozidla týkajúcimi sa rýchlosti vozidla, smeru jazdy a metadáta o kvalite údajov snímačov. Tieto údaje sú nepretržite zasielané do IT systémov poskytovateľa služby. Je to potrebné aby mohol správne lokalizovať dopravné značky. Údaje sú tam spracúvané. Na účely zabezpečenia kvality a na zabezpečenie presnosti informácií je potrebné, aby sa prenesené údaje uchovávali až jeden týždeň. Po tejto dobe budú prenesené údaje automaticky vymazané. Iba výsledky spracúvania údajov, t. j. dopravné značky s ich polohou a posledný dátum zistenia zostávajú uložené až kým nebudú prepísané novými informáciami týkajúcimi sa ich zisťovania. V tomto momente už neexistuje pre vás krycie meno (ID relácia). Na zistenie dopravnej značky vaše vozidlo vysiela v pravidelných intervaloch aj výber relevantných mapových sekcií (sekcie pozdĺž trasy a aktuálnej polohy vozidla) do IT systémov poskytovateľa tejto služby. Poskytovateľ služby pre online dopravné značky j: e.solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt. Spracované údaje sa zasielajú bez akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií (najmä bez ID relácie) pre používanie v iných modeloch vozidiel inému poskytovateľovi služby: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven.

3.13 Špeciálne informácie - parkovacie miesta na ulici (skupinová služba)

Služba týkajúca sa parkovacích miest na ulici umožňuje vyhľadávať a ukazovať parkovacie miesta na ulici. Aby sa to urobilo, vaše vozidlo posiela údaje o postupe parkovania pri vchádzaní do a vychádzaní z parkovacieho miesta, GPS polohy vozidla pred a počas postupu parkovania spolu s časovými údajmi a informáciami zo snímačov vozidla týkajúcimi sa rýchlosti vozidla, smeru jazdy a metadátami o kvalite údajov snímačov. Tieto údaje sú nepretržite zasielané do IT systémov spoločnosti AUDI AG.. Nie sú tam uchovávané, ale priamo posielané poskytovateľovi služby. Údaje sú tam spracúvané. Poskytovateľ služby pre parkovacie miesta na ulici je: Parkopedia, Great Guildford Street, Londýn, Spojené kráľovstvo. Keď hľadáte parkovacie miesto na ulici, poloha vyhľadávania (ktorá môže zodpovedať aktuálnej polohe vášho vozidla) je prenášaná poskytovateľovi služby. Informácie sú oznamované službe s použitím krycieho mena (ID relácie).

3.14 Špeciálne informácie - Audi connect kľúč

Služba "Spojovací kľúč Audi" je personalizovaná služba s bezpečnostnými aspektmi. Umožňuje používateľovi otvárať, štartovať a zamykať vozidlo. Skôr, ako bude používateľ môcť túto službu používať, požaduje sa od neho, aby sa zaregistroval na portáli myAudi/vytvoril si účet myAudi a vykonal overenie ako používateľ kľúča. Pripojovacia aplikácia MMI sa musí stiahnuť tiež, aby sa mohol používať kľúč na spojenie s Audi.

Nasledujúce osobné údaje sú prenášané do IT systémov spoločnosti AUDI AG mobilným zariadením používateľa na účel verifikácie autorizácie s cieľom zabezpečiť, aby kľúč na spojenie s Audit bol riadne priradený k zariadeniu. ICCID, typ zariadenia, verzia aplikácie a verzia OS. Tieto údaje sú uchovávané v IT systémoch spoločnosti AUDI AG, až kým zariadenie už nebude autorizované spolu s identifikačným číslom vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi) a priradeným kľúčom na účel verifikovania a kontroly autorizácie. Je potrebné, aby zariadenie bolo rozpoznané ako autorizovaný kľúč.

Pridelenie kľúča na spojenie s Audi používateľovi spája aj zodpovedajúce vozidlo s používateľom. Používateľ si potom môže pozrieť vozidlo a výbavu vozidla na svojom účte myAudi. Hlavný používateľ môže vidieť, ktorí používatelia (e-mailová adresa) sú priradení k vozidlu s ktorými názvami kľúča (ktoré osobne nastavil hlavný používateľ).

Keď sa používa kľúč na spojenie s Audi, t. j. keď sa otvára, štartuje a zamyká vozidlo pomocou mobilného zariadenia, údaje sú posielané z mobilného zariadenia do vozidla pomocou bezdotykovej komunikácie (NFC). Tieto údia nie sú zasielané spoločnosti AUDI AG.

Okrem toho, keď sa používa kľúč na spojenie s Audi, do IT systémov spoločnosti AUDI AG sú prenášané, zapisované a uchovávané aj nasledujúce údaje na účely monitorovania a zaisťovania bezpečnosti služby pri plnení zmluvy: ICCID mobilného zariadenia identifikačné číslo vozidla (ktoré umožňuje jednoznačne identifikovať vaše vozidlo a priradiť ho ku konkrétnemu vlastníkovi), stav kľúča a stav autorizácie, typ používania (napr. otváranie vozidla) a doba používania v prípade zmien.

3.15 Špeciálne informácie - prístupový bod WLAN

Vaše mobilné zariadenie môžete používať vo vašom vozidle na nastavenie prístupového bodu WLAN pre vaše vozidlo.

Ako súčasť služby spracúvame tieto údaje alebo kategórie údajov z vášho vozidla: MAC adresa a názov používaného zariadenia. Údaje sú uložené vo vozidle, aby vám umožnili rýchlejšie znovu pripojiť zariadenie. Prístupový bod WLAN môže používať údaje na plánovanie služby. Viac o tejto službe sa dozviete v myAudi.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na to, aby sme poskytovali službu s cieľom umožniť vám používanie aktívneho bodu WLAN..

3.16 Špeciálne informácie - online navigácia

Služba online navigácia vám poskytuje trasy vypočítané online, berúc do úvahy aktuálne dopravné podmienky. Aby sa to urobilo, musia byť prenášané aktuálna poloha vášho vozidla, požadovaný cieľ cesty a také nastavenia, ako sú kritériá trasy a nastavenia informácií o premávke. Údaje sú prenášané v súlade so zásadou hospodárstva založeného na údajoch. Podľa tejto zásady všetky dopyty z vášho vozidla sú anonymizované. Preskúmanie využívania autorizácie sa vykonáva anonymne. Počas každého jazdného cyklu sú údaje prenášané s rôznymi krycími menami (ID relácia) poskytovateľovi služby. Poskytovateľ služby nedostáva vaše meno ani identifikačné číslo vozidla. Údaje prenášané poskytovateľovi služby sa používajú iba na poskytovanie, optimalizovanie a zlepšovanie služby. Okrem vyššie uvedených údajov, ktoré sa vzťahujú na služby, sa prenášajú aj metadáta požadované na poskytovanie služby: časové údaje, informácie o verziách používaného softvéru, mapa alebo používané verzie mapových sekcií. Služba je poskytovaná nasledujúcim poskytovateľom služby: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Holandsko.

3.17 Špeciálne informácie - 3D modely miest

3D modely miest vám poskytujú trojrozmerný pohľad na budovy v mapovom pohľade. Vyžaduje si to údaje o mapových sekciách, ktoré sú aktuálne ukladané V tejto súvislosti spracúvame tieto údaje z vášho vozidla: oblasť sekcie mapy, kde sa nachádza vaše vozidlo. Údaje sú prenášané v súlade so zásadou hospodárstva založeného na údajoch. Podľa tejto zásady všetky dopyty z vášho vozidla sú anonymizované. Preskúmanie využívania autorizácie sa vykonáva anonymne. Počas každého jazdného cyklu sú údaje prenášané s rôznymi krycími menami (ID relácia) poskytovateľovi služby. Poskytovateľ služby nedostáva vaše meno ani identifikačné číslo vozidla. Údaje prenášané poskytovateľovi služby sa používajú iba na poskytovanie, optimalizovanie a zlepšovanie služby. Okrem vyššie uvedených údajov, ktoré sa vzťahujú na služby, sa prenášajú aj metadáta požadované na poskytovanie služby: časové údaje, informácie o verziách používaného softvéru, mapa alebo používané verzie mapových sekcií. Služba je poskytovaná nasledujúcim poskytovateľom služby: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Holandsko.

3.18 Špeciálne informácie - online dopravné informácie

Online dopravné informácie vám poskytujú informácie o dopravnej situácii a zobrazujú dopravný prúd na mape spolu s trasou vášho systému MMI alebo vašej aplikácie myAudi. Aby sa to urobilo, vaše vozidlo posiela do IT systémov spoločnosti AUDI AG tieto údaje: aktuálna poloha vášho vozidla (používané vo vozidle) a aktuálna sekcia mapy, ktorá má byť zobrazená (používané v aplikácii myAudi, požadovaný cieľ cesty a nastavenia, ktoré sa vzťahujú na dopravné informácie. Ak sa tieto údaje používajú v aplikácii myAudi, sú posielané nasledujúcemu poskytovateľovi služby pre jej dodanie: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Holandsko. Keď sa údaje používajú vo vašom vozidle, sú posielané nasledujúcemu poskytovateľovi služby pre jej dodanie: TomTom Germany GmbH & Co KG, Am Neuen Horizont 1, 31177 Harsum, Nemecko. Aby sa počas jazdného cyklu služba poskytovala, optimalizovala a zlepšovala, tento poskytovateľ služby nepretržite prijíma aktuálnu